RELATYWIZM CELÓW

Zakłada relatywizm celów i środków, w rezulta­cie czego w realizacji różnych programów społeczno- -politycznych wartość środków może przerastać war­tość celu.Podejście drugie — „gwiazdozbiór celów”  Analizując procesy społeczne, polityczne, _ stajemy czę­sto wobec konieczności ich rozpatrywania w ujęciu so- cjopolitycznym. Ujęcie to oznacza, że badaną grupę zja­wisk społecznych analizuje się w przekroju politycz­nym, ekonomicznym, kulturowym itp. Ujęcie to może być również przydatne i metodologicznie właściwe, je­śli uczestnicy procesu politycznego występują jako jed­nostki „suwerenne”, autonomiczne (np. grupy społecz­ne) pozostające zarazem w związku wzajemnym, wy­znaczonym przez charakter procesu i jego element wiodący (cechę, interes itp.).

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.