PRZYCZYNEK DO TEORII PODEJMOWANIA DECYZJI PAŃSTWOWYCH

Koszty bowiem błędnych i nietrafnych decyzji są wysokie i rosną w miarę czasu” .Z szerokiego zakresu problematyki teoretycznej, któ­ra łączy się z tym tematem, podjęliśmy dwa generalne jak sądzimy — mające duże praktyczne znaczenie zagadnienia, tj.:problem kryteriów optymalności decyzji państwo­wych, a więc kryteriów, jakie powinny spełniać decy­zje państwowe, aby można je było uważać za opty­malne;problem typologii (klasyfikacji) decyzji.Pisząc o decyzjach, traktujemy pojęcie „decyzja” bar­dzo szeroko. Chodzi nam bowiem nie o decyzję w ro­zumieniu nauki prawa administracyjnego lub nawet — bardziej wąsko — w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego — jako rozstrzygnięcie przez orga­ny administracji indywidualnej sprawy obywatela, lecz o dtsyzję szeroko pojmowaną, jak stwierdza prof. J. Zieleniewski, jako „dokonywanie nielosowego wybo­ru w działaniu”, a zatem po prostu o decyzję jako „akt wyboru między alternatywami” albo decyzję jako „rozstrzygnięcie” pewnego zagadnienia, zmierzającą do osiągnięcia określonego celu lub wykonania określo­nego zadania.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)