Kategoria: Polityka i normy

TRENDY ROZWOJOWE

Powyższe sytuacje zmiany poziomu wartości celu moż­na zaobserwować śledząc trendy rozwojowe w zakre­sie zmian w świadomości społeczeństwa socjalistycznego, np. w zakresie hierarchii wartości ideologicz­nych lub kulturowych uznawanych przez poszczególne grupy społeczne. Można to również stwierdzić w za­kresie adekwacji politycznej społeczeństwa

ZMIANA POZIOMU WARTOŚCI

Wreszcie, zmiany poziomu warto­ści celu można stwierdzić obserwując trendy rozwojo­we naszej gospodarki, np. w zakresie płac, cen, zatrud­nienia, inwestycji, przyrostu naturalnego ludności, przy­rostów zasobów siły roboczej, rozwoju poszczególnych regionów kraju itp.Spróbujmy obecnie odpowiedzieć na pytanie, czy w społeczeństwie socjalistycznym zmiana

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Ceke polityczne w społeczeństwie socjalistycznym ujęte np. w programach (planach) społeczno-gospodar­czych są wypadkową różnorodnych potrzeb-interesów klas, warstw i innych grup społecznych. Wspomniane grupy społeczne są produktem zróżnicowanego stosun­ku własnościowego do środków produkcji. Są one także produktem różnic pod względem miejsca

INTERESY SPOŁECZNE

Interesy społeczne w socjalizmie nie są sprzeczne w sposób antagonistyczny, są więc zasadniczo zbieżne, ale bjmajmniej nie tożsame. Interesy społeczeństwa socjalistycznego jako całości wyznaczają dwa ściśle wzajemnie splecione czynniki: interesy klasy robotni­czej jako klasy panującej oraz potrzeba zachowania dynamicznej równowagi

ZŁOŻONY SYSTEM

Społeczeństwo socjalistyczne stanowi złożony system techniczno-ekonomiczny, socjalny, kulturowy 1 poli­tyczny wyróżniający się bogactwem potrzeb i zróżni­cowanych interesów, znajdujący się w nieustannym procesie rozwoju. W procesie tym polityka jest jego funkcją i atrybutem. Absolutyzowanie aktywnej roli polityki w procesie rozwoju społeczeństwa

PROCES DECYZYJNY

Procesy decyzyjne zmierzające do wyboru celu (celów) działania społecznego w związku z jakimś zjawiskiem podlegają złożonym uwarunkowaniom w społeczeń­stwie socjalistycznym. Jest to wyraźnie widoczne rów­nież w końcowej fazie procesu decyzyjnego związanego z wytworem środków (celów szczegółowych i instrumen­tów) realizacji celu.Rozpatrując procesy

GLOBALNY CYKL KIEROWNICZY

Globalny cykl kierowniczy społeczeństwa składa się z szeregu cząstkowych cyklów kierowniczych (o okreś­lonej sekwencji) według sfer życia społecznego, gałęzi wytwórczości społecznej oraz W przekroju terytorial­nym. „Wszystkie te cząstkowe cykle kierownicze, jako zasada, nie pokrywają się z ogólnospołecznym, global­nym cyklem ani

PRZEDSTAWIENIE CYKLU

Rozpatrywany wyżej proces decyzyjny (por. Sche­mat 10) stanowi idealizacyjny wyraz nieustannie repro­dukującego się podstawowego ogniwa globalnego cyklu kierowniczego. Jest jednak zrozumiałe, że zakres środ­ków stosowanych jako wynik procesu decyzyjnego na szczeblu centrum będzie w większości przypadków w niższym lub wyżsizym

ZWRÓCENIE UWAGI NA PROBLEM

Na problem tein zwraca uwagę Tichomirow, analizując formalnoprawne aspekty de­cyzji kierowniczych, wskazując na konieczność równo­wagi np. między normami o działaniu zarówno krótko­trwałym, jak i długotrwałym, a także między normami zindywidualizowanymi oraz normami ogólnymi (warto­ściującymi) .Postukując najbardziej ogólny #h kryteriów różnicu­jących

POLITYKA I CEL

Polityka, jej cel: wybory do rad narodowych w związku z reorganizacją systemu administracji tereno­wej. Środki: wyznaczenie terminu wyborów, określenie zasad ich przeprowadzenia, sformułowanie ogólnego i lokalnych programów wyborczych, wytypowanie kan­dydatów zgodnie z przyjętym trybem itp.Ekonomika — cel: intensyfikacja produkcji na

CZĘŚCIOWO OKREŚLONE SYTUACJE

Polityka cel: podniesienie poziomu adekwacji politycznej społeczeństwa w związku z niepokojami wyrażanymi na zebraniach organizacji społecznych w zakładach pracy odnośnie do przyszłej polityki płac i cen. Środki: ogłoszenie zamrożenia cen na podstawowe produkty żywnościowe, zapewnienie kontroli wzrostu cen innych produktów,

WPŁYW NA SKUTKI

Sytuacje, w których wpływ na skutki mają parametry niepewne i nie ma dostatecznych informacji na temat ich możliwych zmian.Polityka — cel: zwiększenie sumy kredytów za­granicznych na zakup nowych technologii dla potrzeb modernizacji i rozbudowy niektórych gałęzi przemysłu. Środki: podjęcie rokowań