Kategoria: Polityka i normy

WYRÓŻNIONE POGLĄDY

Można wyróżnić dwa poglądy na kryteria optymali­zacji działań politycznych w społeczeństwie socjalis­tycznym. Wobec konieczności realizacji wartości ideo­logicznych socjalizmu na co dzień kryterium racjonal­ności decyzji politycznych może być spełnione tylko w makroskali społecznej. Według innego poglądu, ra­cjonalność decyzji politycznych jest prawem

INTERES SPOŁECZNY

Stosownie do interesu społecznego (świadomości in­teresu) kryterium racjonalności jest korygowane o wy­mogi kryterium wartości ideologicznych socjalizmu, przy czym dokonuje się to nie zawsze w jednakowej skali społecznej i na tych samych poziomach u li ładu kierowniczego społeczeństwa. Stąd też kryterium

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA POLITYCZNEGO

Można by za­tem wyodrębnić dwa podejścia do tego problemu, co wyrażane jest w określeniach: „drzewo celów” oraz „gwiazdozbiór celów”.Sądzimy, że nauka o polityce jest w równym stop­niu zainteresowana w stosowaniu obu podejść anali­tycznych do badań w zakresie procesów decyzyjnych;przy badaniu

DRZEWO CELÓW

Można by za­tem wyodrębnić dwa podejścia do tego problemu, co wyrażane jest w określeniach: „drzewo celów” oraz „gwiazdozbiór celów”.Sądzimy, że nauka o polityce jest w równym stop­niu zainteresowana w stosowaniu obu podejść anali­tycznych do badań w zakresie procesów decyzyjnych;przy badaniu

HIERARCHIZACJA CELÓW

Podejście powyższe jest stosowane np. w systemie gospodarki socjalistycznej przy sporządzaniu planów gospodarczych. Jest ono właściwe dla systemów orga­nizacyjnych o złożonych wieloszczeblowych strukturach pionowych. Podejście to — naszym zdaniem — a jed­nak określone granice zastosowań ze względu na nastę­pujące fakty:wyklucza

RELATYWIZM CELÓW

Zakłada relatywizm celów i środków, w rezulta­cie czego w realizacji różnych programów społeczno- -politycznych wartość środków może przerastać war­tość celu.Podejście drugie — „gwiazdozbiór celów”  Analizując procesy społeczne, polityczne, _ stajemy czę­sto wobec konieczności ich rozpatrywania w ujęciu so- cjopolitycznym. Ujęcie

SIŁA ZWIĄZKU

Siła tego związku wza­jemnego ciążenia jest jednak zróżnicowana.W schemacie  przedstawiony został „gwiazdozbiór celów” jednostek (grup społecznych) x, z, n ciążących wokół Ot — ośrodka interesu lub też, mówiąc inaczej, ciążących wokół „0” ze względu na interes „i”. Często obserwuje się,

CELE JEDNOSTEK

Cele jednostek (grup społecznych) x, z, n przekształ­cają się w funkcję celu 0;, czyli stają się środkami rea­lizacji. celu 0i. Możemy również powiedzieć, że jedno­stki (grupy społeczne) x, z, n traktują funkcjonalnie Oj. W ten sposób interpretowane są np. problemy

DWA PODEJŚCIA

Przedstawione dwa podejścia analityczne do prob­lemu cele-środki różnią się przede wszystkim sposo­bami ujęcia kwestii celów i środków: przy podejściu pierwszym cele rozpatrywane są w strukturze hierar­chicznej, przy podejściu drugim — w strukturze hory­zontalnej. Stosując podejście drugie, należy mieć świadomość ograniczonej

CEL POLITYCZNY

Przyjmujemy, że cel polityczny jest funkcją realiza­cyjną potrzeb-interesów” wielkich grup społecznych (klasy, warstwy). Świadomość potrzeb-interesów deter­minuje kształt celu politycznego, zwłaszcza realizacyj­ny. Cel wyznacza kierunek działania jednostkowego i grupowego. Każdej potrzebie-interesowi odpowiada zazwyczaj jeden cel główny i kilka celów pomocrdczych oraz

BOGACTWO ŚRODKÓW

Na bogactwo środków w osiąganiu celów wska­zuje chociażby lektura przykładów ze spisu działań kie­rowniczych opracowanego przez A. McDonougha, któ­ry obejmuje 1700 wybranych czasowników.Cele można również rozpatrywać w kategoriach dzia­łań Merowniczych: wówczas interesować nas będzie przede wszystkim „techniczna” strona tych celów.

WARTOŚĆ CELU

Można stwierdzić, że wartość ce­lu ulega zmianie w wyniku zmian w zakresie celów cząstkowych (zmiany poziomu ich wartości, zawężenia lub rozszerzenia wiązki tych celów itp.), w wyniku zmian w zakresie instrumentów oraz pod wpływem zmiernych niezależnych (ich dekompozycji itp.). W